Pravidla soutěže o virtuální předplacené karty Mayzus Financial Services v hodnotě 50 USD v rámci soutěže Hlasujte pro Miss MoneyPolo

Pořadatel
Pořadatelem soutěže je společnost Mayzus Financial Services s.r.o., se sídlem U Výstaviště 287/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175689 (dále jen též „pořadatel“).

1. Termín a místo konání hlasování
Hlasování probíhá od 01. 08. 2014 do 28. 9. 2014 23:59 GMT+1 (dále jen též „Doba konání soutěže“) na oficiální webové stránce moneypolotalent.com, jejímž provozovatelem je pořadatel.

2. Výsledky soutěže
Vyhlášení vítězky Soutěže Hlasujte pro Miss MoneyPolo proběhne nejpozději do dne 28. 9. 2014 19:00 GMT+1 na oficiálním webové stránce moneypolotalent.com a oficiálních profilech MoneyPolo Czech Republic na Facebooku, Google +, Twitteru a Vkontaktu. Za vítěze této soutěže pořadatel vyhlásí toho soutěžícího, který získá prostřednictvím hlasování na oficiální webové stránce moneypolotalent.com v době konání soutěže nejvíce hlasů.

3. Soutěžící
Soutěžícími v soutěži Hlasujte pro Miss MoneyPolo jsou:
• Tran Thu Thao, věk 20
• Pham Ngoc Diep, věk 21
• Pham Huynh Thien Trang, věk 23
• Maiová Hana, věk 21
• Le Thuy Ha Trang, věk 23
• Nguyen Ngoc Mai, věk 22
• Nguyen Thu Trang, věk 26
• Hanh Bui Thuy, věk 18
• Nguyen Thi Thanh Huong, věk 18
• Nguyen Vu Ngoc Anh, věk 18
• Le Ha, věk 22
• Dang Phuong Linh, věk 19

Každá soutěžící má možnost vyhrát na základě výsledků hlasování cenu v hodnotě 15.000,- Kč. Pořadatel se zavazuje zajistit pro vítězku předplacenou kartu MoneyPolo Visa se zůstatkem ve výši 15.000,- Kč (v ekvivalentu EUR, USD nebo GBP)

4. Hlasující a způsob hlasování
Hlasujícím může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro registraci zákazníka s verifikovaným účtem v systému MoneyPolo (dále jen též „hlasující“). Hlasující může hlasovat pro některého ze soutěžících pouze v případě, pokud je zaregistrován alespoň na jedné ze sociálních sítí (Facebook, Google+, Twitter, Vkontakte) a tím, že v době konání soutěže na oficiální webové stránce moneypolotalent.com stiskne tlačítko „Hlasovat“. Hlasující se hlasováním pro některého ze soutěžících automaticky stává účastníkem soutěže o virtuální předplacené karty Mayzus Financial Services (dále jen „předplacené karty“) v hodnotě 50 USD.
Doba konání soutěže mezi hlasujícími o předplacené karty je totožná s dobou konání Soutěže Hlasujte pro Miss MoneyPolo, přičemž výhercem předplacené karty v hodnotě 50,- USD se stane hlasující, jehož hlas bude mít dle sčítacího systému pořadatele pořadové číslo dělitelné 1000 beze zbytku (tedy každý 1000., 2000., 3000., … hlas). Vyhlášení výherců předplacených karet proběhne na oficiálním profilu MoneyPolo Czech Republic na sociálních sítích. Pořadatel si vyhrazuje právo uveřejnit jméno výherce na oficiálním profilu MoneyPolo Czech Republic na sociálních sítích.
Součet hlasů soutěžícího o předplacené karty
Hlasující je považován za totožného a jeho hlasy z různých sociálních sítí jsou sečtené dohromady v případě, že je hlasující registrován stejným emailem na všech sociálních sítích, ze kterých hlasující hlasoval. Hlasující může hlasovat pouze jednou za 8 hodin z jedné sociální sítě (Facebook, Google+, Twitter, Vkontakte), tzn., že jeden hlasující může denně hlasovat nejvíce dvanáctkrát.

5. Předání výhry (předplacených karet) hlasujícím
Lhůta k převzetí výhry činí maximálně 6 měsíců ode dne vyhlášení vítěze na oficiálním profilu MoneyPolo Czech Republic na sociálních sítích. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného hlasujícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. Výherce je oprávněn výhru odmítnout. Všechny výhry do soutěže poskytuje pořadatel.

6. Podmínky pro zanechávání komentářů a vzkazů v průběhu hlasování
Hlasující má právo zanechávat komentáře a vzkazy v průběhu hlasování. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit komentáře hlasujícího v případě, že tyto komentáře mají nenávistný, vyhrožující či pornografický obsah nebo obsah vyzývající k násilí.

7. Zpracování osobních údajů
Hlasující účastí v soutěži o předplacené karty vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže o předplacené karty a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v této soutěži dává hlasující pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu s hlasujícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 1 roku od udělení souhlasu.
Hlasující, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
Účastí v soutěži hlasující souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

8. Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním předplacených karet.
Osoby nesplňující účast v soutěži o předplacené karty nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny a jejich hlasy pro soutěžící nebudou započítány.
Pořadatel akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži o předplacené karty.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat hlasujícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn hlasujícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.